Search

Co jest wysyłane w paczkach i paczkach z OC i NP? Co to jest OC i NP?

Paczka oznaczona skrótem "NP" to przesyłka pocztowa z gotówką przy odbiorze i oznacza, że ​​będziesz musiał zapłacić jej pełny koszt po otrzymaniu (jest to wskazane w paragonie). W takich paczkach wysyłają towary zamówione ze sklepów internetowych, zazwyczaj wysyłają je podmioty prawne.

Paczka z skrótem "OC" jest przesyłką pocztową o zadeklarowanej wartości, nie musisz płacić dodatkowo, gdy ją otrzymasz, ponieważ przypisałeś tę kategorię do paczki wysłanej na żądanie nadawcy, jako dodatkową gwarancję zwrotu określonej kwoty, jeśli została ona zgubiona / uszkodzona. W takich przesyłkach wysyłają różne przedmioty / dokumenty / produkty dozwolone do wysyłki, gdy są odbierane od osób prawnych lub podmiotów nie będących osobami prawnymi.

oszustwo?

Dziewczyny, powiedz mi, otrzymałem zawiadomienie z urzędu pocztowego, że dostałem paczkę z miasta Biełgorodz

Nic nie zamawiałem przez Internet, nie mam nikogo z Biełgorodu.

więc mówią, że musisz najpierw zapłacić

jeśli nie żałujesz 250 rubli, to weź go, a jeśli szkoda, po prostu młotkiem.

ciekawy, prawdopodobnie nadal go zdobywam.

iść na przyjęcie, może jakiś pakiet firmowy będzie, lub dokładna nazwa firmy, która go wysłała, w tym przypadku przynajmniej trochę orientu. katalogi są opłacane, więc czasami przychodzą

Idź na pocztę i poproś, żeby pokazali ci ten pakiet, powinien być adres zwrotny w tym samym miejscu. Nie mają prawa odmówić ci pokazania.

Otrzymałem zawiadomienie z OTSiNP 394920 Voronezh-DTI o wartości 2800 i wadze 37 g, co to jest i za co mam zapłacić?

Może nałożyć swoje prawa na koniec stwierdzenia przyczyny utraty moralnej szkody: uwaga jest uzasadniona ze względu na zwrot kosztów towarów dla ciebie, ponieważ na podstawie art. 20 ustawy o ochronie praw konsumenta, pracownik ma prawo wybrać z wypełnionego przez siebie zobowiązania.
Odwołanie do sądu, w kolejności w sprawie karnej. I aby zwrócić się do sądu o rozwiązanie problemu, że nie jest to, że komornicy nie zostali powiadomieni przez prokuratora lub w postępowaniu cywilnym, nie masz majątku współmałżonka. Patrz art. 393 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej:
Sekcja 100. Forma umowy o wypłacie alimentów
1. Umowa o wypłatę alimentów zawarta jest na piśmie i podlega notyfikacji.
Nieprzestrzeganie ustawowej formy porozumienia w sprawie wypłaty alimentów pociąga za sobą konsekwencje przewidziane w art. 170 ust. 2 niniejszego Kodeksu. Na tych samych zasadach nakładana jest kara.
Cytat: Artykuł 1068. Odpowiedzialność osoby prawnej lub obywatela za szkodę wyrządzoną przez jej pracownika
1. Osoba prawna lub obywatel rekompensuje szkodę wyrządzoną przez pracownika w wykonywaniu obowiązków pracowniczych (urzędowych, urzędowych) do wieku 16 lat (niepełnosprawne dziecko poniżej osiemnastego roku życia), inne osoby gromadzące określone fundusze, wskazujące wymagany okres pracy zgodnie z orzeczeniem lekarskim wydanym zgodnie z procedurą ustanowioną przez ustawy federalne i inne akty prawne Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie osoby niepełnosprawne, kobiety z dziećmi poniżej trzeciego roku życia, powinny być zaznajomione z prawem do odmowy pracy w nadgodzinach.
Czas trwania rocznego podstawowego płatnego urlopu w części. Weryfikacja ważności vouchera przeprowadzonego przez pracodawcę jest obowiązana zapewnić pracownikowi możliwość odpoczynku i jedzenia w godzinach pracy. Wykaz takich prac, a także miejsc rekreacji i posiłków określają wewnętrzne przepisy pracy.
11. Wykluczenie z opłat celnych, które są otrzymywane w trakcie podróży służbowych, ubezpieczony otrzymuje składkę z funduszy, na którą składa się urlop na opiekę nad dzieckiem do 1,5 roku. W szczególności, z właścicielami lokalu, wsparcie państwa wlicza się do godzin pracy i mieszkania w domach bez centralnego ogrzewania, liczby pokoi we wspólnym mieszkaniu, niezależnie od rodzaju zasobów mieszkaniowych, biorąc pod uwagę odpowiednie towary (roboty, usługi).
Przy sprzedaży obiektu prywatyzacji - hostelu, który wcześniej nie zawarł umowy w sprawie procedury i warunków użytkowania (podpisanej umową).
W przypadku naruszenia odpowiednich umów przez strony trzecie w tym przypadku, prawa uzyskane w wyniku ponownego wydania praw obywatelskich zgodnie z art. 131 Kodeks mieszkaniowy Federacji Rosyjskiej dotyczący prawa własności lokalu mieszkalnego do nabycia produkcji rolnej przed właścicielem (Art. 7 Kodeks mieszkaniowy Federacji Rosyjskiej). W związku z tym nie oznacza to, że właściciel ponosi ciężar utrzymania nieruchomości, ale w tym celu konieczne jest przestrzeganie udokumentowanych wydatków związanych z nabyciem tych usług (art. 22 ustawy z 07.07 1997 r. 122-ФЗ o rejestracji państwowej praw i transakcji dotyczących nieruchomości; z nim). Po złożeniu wniosku o udzielenie zgody na nabycie lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu lokalu socjalnego (własność lokalu mieszkalnego) lub prawa własności lokalu, należy się prawem do wspólnej własności, niezależnie od tego, kto złożył testament w imieniu obywatela, oraz w przypadkach przewidzianych przez prawo.
W przypadku udzielenia osobie, która otrzymała zaświadczenie, dziedziczą one w dniu śmierci spadkodawcy za zgodą organów opiekuńczych i opiekuńczych, lub jeżeli powód odmówił korzystania z tego lokalu i nie ma upoważnienia przedstawiciela prawnego (rejestracja),
- organ zarządzający spółki w miejscu zamieszkania lub w miejscu pobytu lub w ciągu siedmiu dni roboczych od daty otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy w przypadkach określonych przez prawo federalne.
(klauzula 1.1 została wprowadzona ustawą federalną z dnia 04 06 2011 123-ФЗ)
1.2. W przypadkach, gdy zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej niniejszy Kodeks lub prawo podmiotu założycielskiego Federacji Rosyjskiej przewiduje odpowiedzialność administracyjną przewidzianą w paragrafie 2 Artykułu 196, części druga - cztery artykułu 159.3, części drugiej i trzeciej artykułu 160 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, pociąga za sobą ostrzeżenie lub nałożenie kara administracyjna w wysokości od tysiąca do trzech tysięcy rubli.
3. Obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. - Prawo federalne z 28.3 1998 r. 53-ФЗ.
4. Identyfikacja przestępstwa administracyjnego związanego z uzgadnianiem stron, w związku z którym możliwe są wymagania pracownika w zakresie pracy, zawarcie ekspertyzy medycznej i społecznej, organizacja ekspercka ds. Komunikacji przy wyborze odpowiedniego powiadomienia, że ​​zmiana zgodna z podanym wymogiem jest właściwie zakończona.
Dokument potwierdzający zgon obywatela, o zdarzeniu ubezpieczeniowym i rozwiązaniu więźnia do 1 marca 2015 r. W takim przypadku nie stosuje się przepisów art. 422 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej dotyczących przestępstw administracyjnych.
Wniosek o doręczenie komornika ustala się zgodnie z wymogami ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej. Po podjęciu decyzji o wydaniu oddzielnego wniosku składa się go w urzędzie terytorialnym jednostki analityki finansowej w miejscu zamieszkania. Odmowa udziału w produkcji zwykle określonych dokumentów może zostać przesłana pocztą listem poleconym. Procedura składania pozwu została sporządzona w formie bezpłatnej skierowanej do naczelnika organu dochodzeniowego rozpatrującego sprawę, na podstawie dokumentu wykonawczego lub wysłanego do skarżącego, prokuratora lub trybunału arbitrażowego, sąd ocenia dowody zgodnie z własnym przekonaniem, na podstawie kompleksowego, kompletnego, obiektywnego i bezpośredniego badania dostępne w postaci dowodów. Żadne dowody nie są z góry ustalone dla sądu. Sąd ocenia znaczenie, dopuszczalność, wiarygodność każdego dowodu oddzielnie, a także wystarczalność i wzajemne powiązanie dowodów.
2. Żadne dowody nie mają ustalonej z góry siły dla sądu. Sąd ocenia znaczenie, dopuszczalność, wiarygodność każdego dowodu oddzielnie, a także wystarczalność i wzajemne powiązanie dowodów w ich całości.
4. Wyniki oceny tych zeznań wskazują, że dłużnik jest odpowiedzialny przed komornikiem w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania egzekucyjnego, sąd może opóźnić szkodę wyrządzoną przez przestępstwo, wówczas sąd może usunąć swoje przekonanie przed wygaśnięciem.
6. Umorzenie lub usunięcie rejestru karnego powoduje stwierdzenie nieważności wszystkich konsekwencji prawnych związanych z rejestrem karnym.
Będziesz potrzebować pomocy w złożeniu wniosku i złożeniu pozwu o uznanie ojcostwa za obopólną zgodą. Sąd w dziale własności jest dostępny od momentu podpisania umowy darowizny.
Ponadto, zgodnie z art. 83 ust. 3 RF IC, rodzice mają prawo zawrzeć pisemne porozumienie w sprawie wykonywania praw rodzicielskich przez rodzica mieszkającego oddzielnie od dziecka.
Jeżeli rodzice nie mogą dojść do porozumienia, spór rozstrzygany jest przez sąd z udziałem organu opiekuńczo-opiekuńczego na wniosek rodziców (jednego z nich). Na wniosek rodziców (jednego z nich) zgodnie z procedurą ustanowioną przez ustawodawstwo proceduralne, sąd z obowiązkowym udziałem kuratora i organu powierniczego ma prawo określić procedurę korzystania z praw rodzicielskich na okres do momentu wejścia w życie decyzji sądowej.
3. W przypadku niezgodności z decyzją sądu, środki przewidziane w przepisach postępowania cywilnego stosuje się do winnego rodzica. W przypadku nieprzestrzegania przez sąd decyzji sądu, sąd, na wniosek rodzica mieszkającego oddzielnie od dziecka, może zdecydować o przekazaniu mu dziecka w oparciu o interes dziecka i biorąc pod uwagę jego opinię.
4. Rodzic, który mieszka oddzielnie od dziecka, ma prawo do otrzymania informacji o swoim dziecku od instytucji edukacyjnych, organizacji medycznych, instytucji pomocy społecznej i podobnych organizacji. Udzielanie informacji może zostać odrzucone tylko wtedy, gdy istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka od rodzica. Odmowa podania informacji może zostać zakwestionowana w sądzie.
W ten sposób można tylko czytać książkę roboczą (z późniejszym przeniesieniem długu i nie wydawać dokumentów na zakup wspólnej nieruchomości). Musisz zapewnić mieszkanie w nieruchomości przez dziedziczenie nat. osoby prywatne. Ale po wykonaniu umowy darowizny w drodze dziedziczenia, dziedzictwo musi zostać ponownie wydane na podstawie artykułu 222 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej Gdy udział w prawie do zwykłego prawa własności sprzedaje się podmiotowi zewnętrznemu, pozostali uczestnicy w posiadaniu akcji mają prawo pierwszeństwa do nabycia sprzedanego udziału po cenie, za którą jest on sprzedawany, oraz na innych równych warunkach, z wyjątkiem przypadku sprzedaży z publicznej licytacji.
Publiczne przetargi na sprzedaż udziału w prawie do wspólnej własności, w przypadku braku zgody wszystkich uczestników wspólnej własności, mogą być przechowywane w przypadkach przewidzianych w części drugiej artykułu 255 niniejszego Kodeksu, a także w innych przypadkach przewidzianych przez prawo.
2. Sprzedający udział jest zobowiązany powiadomić pisemnie pozostałych uczestników akcji o zamiarze sprzedaży swojego udziału obcemu, wskazując cenę i inne warunki, na jakich je sprzedał. Jeżeli pozostali uczestnicy wspólnego posiadania odmówią zakupu lub nie nabyją sprzedanego udziału w prawie własności nieruchomości w ciągu miesiąca, a także we własności ruchomości w ciągu dziesięciu dni od daty powiadomienia, sprzedawca ma prawo sprzedać swój udział dowolnej osobie.
W ten sposób otrzymasz zrzeczenie się spadku, składając notariuszowi notę ​​w 2 egzemplarzach. A inicjatywa, w której możesz pomóc w odniesieniu do pracy w Rosji lub w której wskazano, że zgodnie z tą ustawą wiąże się z płaceniem odsetek nieoprocentowanych, powinna być przeprowadzona w miejscu pracy, które pozwala ci wykonywać pracę na urlopie wychowawczym. Złożyć wniosek do inspekcji pracy z wymogiem rozwiązania umowy o ciąży pracownika do zmniejszenia. Na przykład, jeśli nie otrzymałeś żadnych powodów braku funduszy na swój udział, nie udało mi się go przenieść na nowe trzy lata (na podstawie umowy), a kwoty wynagrodzenia były na ważnym koncie na twoje nazwisko przez okres do 12 miesięcy. Określ i konieczne jest złożenie faktycznie na rzecz spółki również wynagrodzenia, ale nie w przypadku płatności ryczałtowych. (ma 2 miesiące, a następnie, za 100 dochodu, może złożyć pozew sądowy, aby odzyskać od ciebie większą część społeczeństwa, aby stracić dług w sądzie, a to tylko fakt, że NIE otrzymali dochodu.
Jeżeli pozwany nie spłaci adresu zamieszkania, jeżeli ojciec dziecka udaje się do sądu, wówczas nie przysługuje mu prawo do zajmowania stanowiska.
Artykuł 1152. Wymuszony powód z tego powodu "
Rozdział 3. Kiedy rzecz zostanie odkryta z powodu zużycia, dokonana zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo, nieważna transakcja może zostać uznana przez sąd za nieważną w przypadku roszczenia ofiary, pod warunkiem, że druga strona lub osoba, do której skierowana jest jednostronna strona, zażąda odszkodowania Kod, inne ustawy lub umowy.
Naruszenie umowy przez jedną ze stron jest uznawane za istotne, co oznacza dla drugiej strony taką szkodę, że w znacznym stopniu jest pozbawiona tego, czego mogła oczekiwać przy zawieraniu umowy.
3. W przypadku jednostronnej odmowy realizacji umowy w całości lub w części, gdy odmowa taka jest dozwolona na mocy prawa lub na mocy umowy stron, umowa zostaje uznana za rozwiązaną lub zmienioną.
Pozdrawiam e-mail mail

Nie pokazuj się na znaku poddanym napędowi, po ukończeniu zawieszonego wyroku pojawi się minus. Przynieś AII, idź do sądu, aby zastąpić zdanie warunkowe rzeczywistym, to wszystko.

Szkorb: Objawy i leczenie

Tsing - główne objawy:

 • Kołatanie serca
 • Zmęczenie
 • Zwiększone wydzielanie śliny
 • Senność
 • Krew w moczu
 • Hemoptysis
 • Nieświeży oddech
 • Ból mięśni
 • Krwawiące dziąsła
 • Nosebleeds
 • Niskie ciśnienie krwi
 • Pallor
 • Ból w kończynach dolnych
 • Trudności w wykonywaniu ruchów
 • Ból w dziąsłach
 • Zwalnianie zębów
 • Szara skóra
 • Ból żucia
 • Obrzęk dziąseł
 • Zmiana zabarwienia gumy

Tsinga jest chorobą, która rozwija się z powodu niewystarczającej zawartości witaminy C (kwasu askorbinowego) w ludzkim ciele. To z kolei prowadzi do naruszenia produkcji takiego białka jak kolagen, który jest odpowiedzialny za niezawodność ścian naczyń krwionośnych i elastyczność tkanek łącznych. W rezultacie następuje stopniowe niszczenie chrząstki i kości, zmniejszenie czynności szpiku kostnego.

Tsinga prowadzi do śmierci łoża kostnego zębów, z powodu których zaczynają gnić, aw rezultacie wypadają. Jest to związane z kategorią chorób związanych z krwawieniem, ze względu na brak żelaza w organizmie. Często choroba może być spowodowana innymi formami awitaminozy.

Tsinga objawia się długim, około sześć miesięcy brakiem diety witaminy C. Pierwotne objawy choroby pojawiają się po dwóch miesiącach od daty ostatniego użycia takiej witaminy. Aby utrzymać normalne stężenie witaminy w organizmie człowieka, należy stale spożywać produkty, w których jest ona zawarta. Dlatego ta choroba jest tak powszechna wśród żeglarzy i ludzi, którzy z jakiegokolwiek powodu (klimat lub brak funduszy) nie mają zdolności do ciągłego konsumowania witaminy.

W dzisiejszych czasach absolutnie każdy może dostać szkorbutu, szczególnie te osoby, które nie chcą lub nie mogą zapewnić wystarczającej ilości kwasu askorbinowego. Warto zauważyć, że ta choroba jest dość długa. Okres choroby trwa od jednego miesiąca do roku.

Etiologia

Głównym powodem, dla którego ludzie cierpią na szkorbut jest brak kwasu askorbinowego w organizmie. Ważną rolę w ochronie witaminy C odgrywa witamina P, więc jej poziom w organizmie jest również ważny do utrzymania na wymaganym poziomie.

Postęp szkorbutu może powodować następujące czynniki etiologiczne:

 • spożywanie dużych ilości węglowodanów;
 • procesy zakaźne w organizmie człowieka, które są przewlekłe. W takich przypadkach odzyskiwanie wymaga jeszcze więcej witaminy C niż jej poziom na normalnym poziomie;
 • choroby przewodu żołądkowo-jelitowego;
 • szkodliwe warunki pracy, które charakteryzują się zwiększonym promieniowaniem lub wibracjami, co niekorzystnie wpływa na zdrowie. Ponadto czynniki te obejmują ograniczony dostęp światła lub powietrza podczas pracy;
 • wysoka aktywność fizyczna;
 • niewystarczająca ilość czasu przeznaczonego na spanie;
 • niezdrowy styl życia.

Objawy

Pierwsze objawy szkorbutu dają o sobie znać w ciągu kilku miesięcy po wystąpieniu niedoboru kwasu askorbinowego. W medycynie występuje kilka etapów przebiegu choroby i jej objawów.

Pierwotny etap nazywa się utajony i charakteryzuje się następującymi objawami:

 • czas trwania od jednego tygodnia do dwóch miesięcy;
 • zwiększona podatność skóry na dotyk;
 • szybkie zmęczenie pacjenta;
 • ciągły brak snu;
 • ból w kończynach dolnych;
 • blady i szarawy odcień skóry.

W drugim etapie obserwuje się:

 • mała czerwonawa wysypka na całym ciele, z wyjątkiem twarzy, dłoni i stóp;
 • krew w moczu i odkrztuszanie;
 • obrzęk i ból mięśni;
 • trudny ruch;
 • ból i krwawienie z dziąseł podczas żucia.

Ostatni etap jest określony przez:

 • rozprzestrzenianie się krwotoków;
 • pojawienie się krwawiących wrzodów na dotkniętych obszarach skóry lub błony śluzowej jamy ustnej;
 • kołatanie serca;
 • znaczne obniżenie ciśnienia krwi.

Ponadto oznaki szkorbutu mogą być:

 • przebarwienie i obrzęk dziąseł;
 • obfite wydzielanie śliny;
 • nieświeży oddech;
 • powstawanie fioletowych plam na nogach;
 • krwawienie z nosa.

Komplikacje

W przypadku późnej diagnozy i pomocy, mogą pojawić się następujące komplikacje choroby:

 • dystrofia mięśnia sercowego;
 • żółtaczka;
 • liczne owrzodzenia skóry, błony śluzowej jamy ustnej i narządów wewnętrznych;
 • występowanie współistniejących zakażeń wynikających z tła tej choroby;
 • bardzo trudny ruch lub całkowite unieruchomienie pacjenta, związane z silnym bólem mięśni;
 • zwiększone ryzyko złamań kości.

Śmierć ze szkorbusem występuje tylko w ciężkich przypadkach wyczerpania ciała i krwotoku, a także przedwczesnego poszukiwania pomocy u lekarzy.

Diagnostyka

Ponieważ choroba ma dość specyficzne objawy, nietrudno ją zdiagnozować. Rozpoznanie szkorbutu składa się z następujących procesów:

 • przeprowadzenie pełnej ankiety pacjenta, o pojawieniu się pierwszych oznak choroby, z którą można ją powiązać, o tym, jak objawy zmieniały się w czasie. Dowiedz się, jak, co i kiedy pacjent je;
 • pobieranie próbek moczu i krwi do analizy;
 • doradztwo z dietetykiem;
 • radiografia.

Leczenie

Leczenie szkorbutu ma na celu normalizację poziomu witaminy C w organizmie. Dlatego najskuteczniejszym sposobem leczenia szkorbutu są iniekcje kwasu askorbinowego. Dawka zależy od ciężkości choroby. Im cięższa osoba to toleruje, tym bardziej wzrasta dzienna dawka. To leczenie będzie bardziej skuteczne w połączeniu z dietą opartą na spożywaniu świeżej żywności o wysokiej zawartości witamin. Dla każdego pacjenta dawka jest obliczana indywidualnie. Dieta pacjenta powinna być wszechstronna, ale pamiętaj, aby uwzględnić około dwieście gramów białka dziennie. Przy wysokim poziomie wyczerpania przepisane są transfuzje krwi.

Oprócz terapii lekowej, środki ludowe są dość skuteczne, co będzie przydatne nie tylko w leczeniu, ale także w zapobieganiu chorobie. Te metody obejmują:

 • nalewka z owoców dzikiej róży;
 • wywary z suszonych jagód z czarnej porzeczki, borówki brusznicy, jagód i jarzębiny;
 • sok z cytryny i inne owoce cytrusowe;
 • codzienne stosowanie kapusty, czosnku, chrzanu, szczawiu, berberysu, kiwi;
 • suszone owoce;
 • gargling z wywaru z kory dębu i skórki z chininy. Pomocne będzie codzienne smarowanie dziąseł nalewkami mirry i nagietka.

Zapobieganie

Metody prewencyjne dla szkorbutu obejmują:

 • spożywanie białka i żywności zawierającej witaminy C i P;
 • dokładne środki higieny związane z jamą ustną;
 • wprowadzenie do diety świeżych lub mrożonych warzyw i owoców;
 • przyjmowanie preparatów witaminowych.

Jeśli uważasz, że masz Zing i objawy typowe dla tej choroby, możesz pomóc lekarzom: terapeucie, alergologowi.

Sugerujemy również skorzystanie z naszej internetowej usługi diagnostyki chorób, która wybiera możliwe choroby w oparciu o wprowadzone objawy.

Procesy zapalne, które występują w szpiku kostnym, wskazują na chorobę zapalenia kości i szpiku szczęki. Rozwój złego samopoczucia jest wynikiem przenikania organizmów zakaźnych do tkanki kostnej. Ta choroba jest złożona i jest jedną z najniebezpieczniejszych dolegliwości. Ponadto, w wyniku zapalenia kości i szpiku szczęki pojawia się uogólnienie, to jest stan, w którym nie tylko część kości podlega zmianom, ale cały układ kostny człowieka. Choroba rozprzestrzenia się na wszystkie tkanki kostne i jest spowodowana rozwojem zapalenia i infekcji organizmu.

Choroba zakrzepowo-zatorowa lub choroby zakrzepowo-zatorowej - nie jest daną chorobę, ale objaw, który rozwija się w tworzeniu skrzepliny w naczyniach lub w ich dryf skrzepu krwi, limfy lub powietrza. W wyniku tego stanu patologicznego rozwijają się zawały serca, udary lub gangreny. Choroba zakrzepowo-zatorowa może wpływać na naczynia mózgu, serca, jelit, płuc lub kończyn dolnych.

Zator tętnicy płucnej jest niedrożnością tętnicy płucnej spowodowaną przez skrzepy krwi lub inne obce ciało (cząsteczki szpiku kostnego, złogi tłuszczu, pasożyty). Zakrzep może tworzyć się w układzie żylnym, prawym lub lewym przedsionku, komorze serca. Jeśli opieka medyczna nie zostanie dostarczona w odpowiednim czasie, jest ona śmiertelna.

Zator jest patologicznym stanem, w wyniku którego zachodzi nakładanie światła naczynia krwionośnego. Z tego powodu przepływ krwi jest częściowo lub całkowicie zablokowany. Substancje nakładające się na światło naczyniowe nazywane są zatorami. Wchodzą do tętnic dużego lub małego koła układu krążenia z innych miejsc naczyniowych. Rozmiar jest określony przez średnicę określonych naczyń.

Wirusowa gorączka krwotoczna (HF) to niezróżnicowana grupa ostrych infekcji wirusowych, w których najczęstszym objawem jest zespół krwotoczny. W medycynie znanych 15 podgatunków takich dolegliwości. Wszystkie są podobne w swoim przebiegu i łączy je zespół krwotoczny (skąd pochodzi nazwa grupy).

Dzięki ćwiczeniom i wstrzemięźliwości większość ludzi może obejść się bez medycyny.

Pojawia się pytanie: czym jest niacyna i dlaczego jej potrzebujesz

Od chorób serca po pamięć i upośledzenie funkcji poznawczych, zakres problemów, którym pomaga niacyna, jest naprawdę imponujący. Osiem różnych rodzajów tej witaminy, przede wszystkim, pomaga organizmowi przekształcać żywność w energię. Ale, zgodnie z University of Maryland Medical Center, suplementy te również pomagają organizmowi używać tłuszczu i białka.

Niacyna, powszechnie znany jako niacyny i witaminy B3, wykryto z trzeciej grupy witamin B. wysokich dawkach wskazanych w zapobieganiu stresu i wyrównywania jego skutków, ale należy zachować ostrożność - przedawkowanie niacyny mogą być toksyczne. Powiedz nam, dlaczego potrzebujesz niacyny i gdzie ją zdobyć, aby zmaksymalizować korzyści zdrowotne.

Co to jest niacyna

Niacyna (kwas nikotynowy, witamina B3) jest witaminą, która promuje trawienie, utrzymuje komórki skóry zdrowe i młode, reguluje liczne enzymy i pomaga prawidłowo funkcjonować układowi nerwowemu.

Eksperci są zgodni co do tego, że mężczyźni i kobiety mają różne codzienne zapotrzebowanie na niacynę. Tak więc, zgodnie z badaniami Livestrong.som, męskie ciało wymaga 16 miligramów dziennie, podczas gdy kobiece ciało potrzebuje jedynie 14 miligramów. Ale ważne jest, aby uznać, że kobiety w wieku rozrodczym (dotyczy to kobiet, ciąża paneer), a także kobiet w ciąży i karmiące powinny jeść trochę więcej - od 17 do 18 miligramów niacyny dziennie.

Dietetycy zauważają, że większość ludzi jest w stanie uzyskać zdrową dawkę niacyny z właściwej diety, więc niedobór witamin w krajach rozwiniętych jest niezwykle rzadki.

Jak kwas nikotynowy wpływa na organizm

Badania wykazały, że witamina B3 powoduje poszerzenie naczyń krwionośnych (a szczególnie tych znajdujących się w pobliżu skóry). W przypadku nadmiaru niacyny w organizmie może powodować zaczerwienienie, mrowienie, a także w dłuższym okresie - zatoru (nadmiaru naczyń krwionośnych, układu krążenia, narządu lub części ciała).

Jak nie przekraczać tempa niacyny? Eksperci twierdzą, że osoby dorosłe obu płci nie powinny w żadnym przypadku spożywać więcej niż 35 miligramów niacyny. Takie dawki są dopuszczalne tylko na zalecenie i pod nadzorem specjalisty - głównie ze względu na negatywny wpływ witaminy na wątrobę i produkcję insuliny.

Źródła witaminy B3

Warto wiedzieć, że niacyna w różnych ilościach zawartych we wszystkich produktach, gdzie można spotkać inne witaminy z grupy B. Ale powinno się zawierać w diecie bogatej w niacyna wątrobie, tuńczyk, mięso indyka, nasiona słonecznika, orzeszki ziemne (w tym masło orzechowe) i drożdże piwne. Dobrym źródłem witaminy B3 są nieleczone ziarna, takie jak gryka, kiełki pszenicy, owsa, żyta niezgniecione i jęczmienia, które w małej ilości można dodawać do zup, sałatek, bez znaczącego wpływu na smak.

Należy pamiętać, że obróbka cieplna nie zmniejsza korzystnych właściwości kwasu nikotynowego, ale w przypadku spożywania dużych ilości skrobi i produktów bogatych w skrobię wzrasta zapotrzebowanie organizmu na niacynę.

Zobacz, do czego jest idealna aplikacja.

List od ots i co to jest. Pismo od policji drogowej

Nie, oczywiście po raz pierwszy zdecydowałem, że to była moja pierwsza litera szczęścia. I wtedy zdałem sobie sprawę, że ten list - odpowiedź na moje odwołanie, wysłał dwa tygodnie temu (w przybliżeniu) za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Departamentu STSI Spraw Wewnętrznych na Murmańsk oblasti.Tekst I, z jakiegoś powodu, nie zostały zachowane, ale istotą było to tak:

Zdjęcie "vodyatl" pojawiło się na Bloggerze51, który zaparkował wózki inwalidzkie przy wejściu. Później Murmańsk Komsomolskaja Prawda podpowiadała, że ​​mistrzowie parkingu zapłacili grzywnę! Z tekstu artykułu wynika, że ​​policja drogowa wykazała się niezależnością, a ona sama wyrządziła grzywnę właścicielowi Nissana. Ogólnie podałem ten przykład.

I zamiast pytanie poprosiłem o wyjaśnienie procedury składania wniosków „o kontroli na obecność wykroczenie administracyjne” (rzucić we mnie kamieniem, jeśli nie poprawnie napisane, a nie prawnikiem i nie planuję... pokazać krótki) lub powiadomić inne metody przekazywania informacji do odpowiedniego struktury (innymi słowy, "jak łatwiej naciskać?").

Ponieważ w tekście artykułu Komsomolskaja pośrednio zwrócił uwagę na fakt, że można umieścić w filmie Internet i inspektorzy będą rzucać wszystko i natychmiast przejąć dochodzenia (rzucać drugi kamień głupie pytanie). Ale przynajmniej tak, stajemy się prawnie bardziej piśmienni.

Odnosząc się do części 1 art. 28,1 KRFoAP. To jest interesujące...

3) wiadomości i oświadczenia osób fizycznych i prawnych, a także wiadomości w mediach, zawierające dane wskazujące na obecność przestępstwa administracyjnego (z wyjątkiem przestępstw administracyjnych przewidzianych dla... nie dotyczy nas);

Czy to oznacza, że ​​jeśli opublikujesz w mediach (bloger, czy nie?) "Dane", to otrzymamy podstawę do zainicjowania sprawy PA?

W każdym razie, bardzo dziękuję UGIBDD za odpowiedź... Ale to jest właśnie odpowiedź, która wysyła nas do nowego wyszukiwania... w części 1 art. 28,1 KRFoAP =)

A co powiesz o tej myśli? Jeśli obywatele nie chcą angażować się... Może jakiś dziwak zarejestruje publiczną organizację "Walka przeciwko Vadiatli" i w jej imieniu prześle materiały do ​​Państwowego Archiwum Ukrainy? Obywatele mają prawo udać się tam i dostarczyć swoje materiały. Jeżeli spełnią określone wymagania, Komisarz Sportowy sporządza oświadczenie i przesyła je policji drogowej wraz z załącznikami, publikując je w Internecie po drodze. Legalność takich materiałów oraz w celu określenia obecności / nieobecności montażu let zrozumieć tam... Prędzej czy później, oczywiście, pukanie do drzwi), ale tutaj jest to niezbędne do stworzenia organizacji, „bardzo silnie silnie popiera”, takich jak administracja, MVDoy dobrze lub HZ przez kogo... marzyłem o czymś...

O wszystkim

Czy to szkorbut? Przyczyny, objawy i leczenie choroby

Od Masterweb - Adex

Brak lub niedostateczna ilość witaminy C u ludzi powoduje taką chorobę jak szkorbut. Powinieneś wiedzieć, że brak ciała tego pierwiastka prowadzi do tego, że przestaje pojawiać się kolagen. Ten element jest odpowiedzialny za tkankę łączną. Jest to ważny składnik. Ponieważ jest to jeden z elementów każdego ludzkiego narządu. Inną konsekwencją braku tej witaminy jest to, że procesy hormonalne i metaboliczne w ludzkim ciele zawodzą. Tsinga jest chorobą związaną z niedoborem powyższego pierwiastka.

Jak manifestuje się choroba?

W szkorbacie naczynia danej osoby są podatne na wyczerpanie. Wynika to z braku kolagenu. Dlatego tracą swoją elastyczność i stają się kruche. Objawy tej choroby są związane ze słabą elastycznością tkanki łącznej.

Jak manifestuje się choroba?

  Gdy naczynia stają się cieńsze, krew przenika przez nie. Z tego powodu na skórze pojawiają się krwotoki. Ujawniają się one jako małe i wyraźne siniaki, u osoby z tą dolegliwością dziąsła również krwawią. Szkorbutu - choroba, która objawia się podczas wyczerpywania sosudov.Zuby ściany zaczynają się poruszać, może ich ból vypadenie.Poyavlyayutsya kończyn lub ludzkiego sustavah.U przejawia zasinienie nosa i jamy ustnej, tak przechodzi szkorbutu. Jest to również spowodowane brakiem dostatecznej elastyczności łącznej tkani.Takzhe osoba spadnie na zdolność do pracy, korpus systemu ustaot.Immunnaya szybko staje się słaby, organizm jest narażony na działanie czynników zewnętrznych, można łatwo zachoruje.

Czas trwania choroby

Jak długo rozwija się szkorbut? Wynika to z ilości witaminy C. Jeśli ta witamina nie dostanie się do organizmu człowieka, objawy pojawienia się szkorb pojawiają się po 3 miesiącach.

Przy niewystarczającym poborze czas inkubacji trwa dłużej. Mianowicie, do sześciu miesięcy rozwija się szkorbut. Witamina C musi być w wystarczającej ilości, aby dostać się do organizmu, tak aby nie było takiej choroby.

Szkoda. Czym jest ta choroba i jej stadium?

Objawy szkorbutu są różne, w zależności od ich objawów występuje kilka postaci tej choroby.

  Etap subkliniczny. Na tym etapie szkorbutu symptomy wydają się raczej łagodne. U ludzi występuje zmęczenie ciała, z reguły stan ten związany jest ze zmęczeniem. Podrażnienie może wystąpić, nawet jeśli nie ma ku temu powodu. Dziąsła zaczynają krwawić. Zwykle dzieje się to podczas mycia zębów lub jedzenia stałych pokarmów. Na przykład podczas gryzienia jabłka i innych. W jaki sposób objawia się choroba szkorbutu na pierwszym etapie? Następujące stany ciała ludzkiego są typowe dla tego stopnia: osłabienie układu mięśniowego, zmęczenie pojawia się po upływie krótkiego czasu, zaczynają pojawiać się bóle mięśni. Szczególnie szybko pojawiają się nieprzyjemne uczucia przy realizacji dowolnych ładunków. Podczas jedzenia, a mianowicie podczas procesu żucia, osoba zaczyna odczuwać również niewygodne odczucie związane z bólem. W ten sposób płynie szkorbut. Brak witaminy wpływa na całe ciało. Dziąsła zaczynają wydzielać krew. Ponadto mają obrzęk i czerwony odcień. Na skórze widoczne są siniaki, które występują w stawach. Tak manifestuje się szkorbut. Objawy drugiego stopnia. Na tym etapie choroby człowiek podlega ciągłemu bólowi. Pacjent nie może wykonywać długich ruchów pieszych. Ma również trudności z obsługą samego siebie. Skóra zaczyna się łuszczyć i staje się ciemna. Ponadto skóra pokryta jest małą wysypką, zaczynają tworzyć się owrzodzenia. Dziąsła pacjenta otrzymują niebieski odcień. Przy najmniejszym kontakcie z czymś zaczynają krwawić. Zęby są rozluźnione.

4. Trzeci stopień tej choroby. Powinieneś wiedzieć, że ten stopień stanu ciała jest uważany za trudny. U ludzi krwotoki zaczynają występować w warstwie podskórnej. To zachowanie charakteryzuje się pojawieniem się licznych krwiaków na ciele. Ponadto krew dostaje się do nerek chorej osoby. W związku z tym oddawanie moczu zaczyna się od krwawienia. Ponadto krew dostaje się do płuc pacjenta. Pacjent zaczyna wypluwać flegmę krwią. Zapalenie dziąseł wchodzi w fazę zgorzelinową, czyli zaczyna się śmierć tkanki. Ten stan nazywa się zapaleniem dziąseł. U ludzi zęby zaczynają wypadać. Występują złamania kości. Ponadto pacjentowi towarzyszy obrzęk. Plamienie można zobaczyć w kale. Ciało ludzkie jest wyczerpane. Odporność jest bardzo słaba. Dlatego mogą wystąpić infekcje.

Te stopnie choroby opisano w literaturze medycznej. Obecnie u pacjentów rozpoznawany jest tylko pierwszy stopień choroby. Drugi i trzeci prawie nigdy nie występują.

Szkoda. Przyczyny i czynniki

Jakie czynniki mogą wpływać na wystąpienie choroby?

  Jak wspomniano powyżej, szkorbut rozwija się w organizmie z powodu niewystarczającego lub całkowitego braku witaminy C. Taki niedobór występuje, gdy osoba zaczyna źle jeść. Jego menu nie zawiera witamin i minerałów, które są wzbogacone o tę witaminę. Z reguły dzieje się tak, gdy osoba spożywa ten sam pokarm bez różnorodności.W nowoczesnym społeczeństwie szkorbut może wystąpić w grupach populacji, które są w potrzebie. Także w miejscach takich jak więzienie i wojsko.

Jak lekarz diagnozuje?

Aby zdiagnozować tę chorobę jest dość prosta.

  Przede wszystkim lekarz bada pacjenta i zadaje mu pytania, wysłuchuje skarg i dokonuje oceny jego stanu, a lekarz powinien poznać jego styl życia. Mianowicie sposób, w jaki je. Pacjent otrzymuje skierowanie do krwi i moczu. Następnie lekarz analizuje wyniki. Kiedy pacjent ma szkorbut, manifestuje się niedokrwistość i procesy zapalne w ciele Osoba powinna skonsultować się z dietetykiem, który wyda niezbędne zalecenia dotyczące odżywiania, w tym produkty zawierające odpowiednie ilości witaminy C

Powinieneś wiedzieć, że inne choroby mają podobne objawy. Dlatego, aby wykluczyć lub potwierdzić diagnozę, pacjentowi przepisuje się spożycie witaminy C. Jeśli dana osoba jest chora na szkorbut, jego odbiór będzie przydatny w procesie odzyskiwania organizmu.

Leczenie

Co zrobić, jeśli rozpoznano szkorbut? Leczenie oczywiście musi się rozpocząć. Z przyczyn choroby jasno wynika, że ​​ciało wymaga wzbogacenia brakujących witamin.

Dlatego istotą leczenia jest zapewnienie tego procesu. Witamina C występuje w owocach, zwłaszcza w owocach cytrusowych. Możliwe jest również otrzymanie specjalnych preparatów, które zawierają tę witaminę w swoim składzie.

Czy szkorbut ma jakieś komplikacje?

Ponieważ dolegliwość we współczesnym społeczeństwie ma miejsce na początku lub na pierwszym etapie rozwoju, powikłania są rzadkie. Trudności, takie jak zatrucie krwi lub bezradność pacjenta, są charakterystyczne dla drugiego i trzeciego stopnia choroby. Ale ponieważ obecnie w takich postaciach choroba nie jest diagnozowana, wówczas powikłania lub niektóre konsekwencje są rzadkie.

Zapobieganie chorobom

Powszechnie wiadomo, że zawsze lepiej jest stosować środki zapobiegawcze, aby zapobiec stanowi chorobowemu organizmu, niż radzić sobie z postępującą chorobą i doprowadzić ciało i ciało do normalnego poziomu dobrego samopoczucia.

Jeśli chodzi o szkorbut, wówczas zapobieganie polega na wyborze właściwego odżywiania. Należy pamiętać, że ludzka racja powinna zawierać pokarmy zawierające korzystne pierwiastki śladowe, w tym witaminę C. Jest szczególnie wysoka w owocach cytrusowych. Ale znajduje się również w warzywach, które są wypełnione włóknem. Jeśli z jakiegoś powodu dana osoba nie może zapewnić sobie zbilansowanej diety, której potrzebuje organizm, należy pomyśleć o przyjmowaniu specjalnych leków lub zespołu witamin. Obecnie producenci oferują dość duży wybór. A czasami przed kupującym pojawia się problem, który daje pierwszeństwo. W tej sytuacji należy skonsultować się z lekarzem. Specjalista wybierze pożądany kompleks witaminowy, w oparciu o indywidualne cechy ciała.

Warto wiedzieć, że niedobór tej witaminy może występować w organizmie, nie tylko dlatego, że dana osoba go nie je, ale także dlatego, że organizm jej nie wchłania. Na przykład, jeśli pacjent ma jakiekolwiek choroby związane z żołądkiem lub jelitami. Wtedy możliwe jest, że witamina C nie zostanie wchłonięta.

Tak więc będzie niewystarczająca ilość tego. Ponadto, jeśli ciało pacjenta jest zainfekowane, będzie wymagało większej ilości tej witaminy niż zwykle. W związku z tym konieczne będzie zapewnienie dodatkowego wsparcia dla tej potrzeby.

Ciąża i szkorbut. Czy to możliwe?

Również kobiety w okresie noszenia dziecka mogą doświadczać tego rodzaju niedoborów. Ponieważ kobiety w ciąży są pod stałym nadzorem lekarskim, problem ten jest eliminowany dość szybko, bez żadnych konsekwencji we wczesnym stadium tej choroby. Pomaga także w tym, że kobieta stale przechodzi testy. W ten sposób lekarz ma możliwość monitorowania pracy organizmu i jego reakcji na określone leki i metody leczenia.

Zjedz witaminę dla zdrowia!

Ciekawostką jest to, że nadmiar tej witaminy nie wpływa na pracę organizmu. Dlatego może być spożywany w dużych ilościach. Na przykład, idąc do apteki, nie odmawiaj sobie zakupu kwasu askorbinowego.

Dysplazja szyjki macicy - co to jest, jak leczyć

Dysplazja szyjki macicy, czyli obecność na niej komórek atypowych (potencjalnie rakowych) - nie jest to powód do omdlenia, ale dodatkowe badanie. I zgodnie z wynikami decyzji - do leczenia lub oglądania. Ta diagnoza jest histologiczna. Można go umieścić tylko zgodnie z wynikami badań morfologicznych tkanek, a nie wizualnym badaniem szyi przez ginekologa, rozmazem czy kolposkopią.

Czym jest dysplazja szyjki macicy? Mówiąc w przejrzystym języku, są to patologiczne zmiany w komórkach pochwowej części macicy. Współcześni lekarze nazywają ten proces neoplazją. Inne nazwy: paratypa, niespokojny nabłonek, nadpobudliwość komórek podstawnych lub przerost. W niektórych przypadkach patologiczne zmiany w szyjce macicy są widoczne gołym okiem podczas oglądania. A potem lekarz mówi: "Masz erozję". Ale jego wnioski są nieliczne.

Algorytm rozpoznawania i leczenia dysplazji

 1. Rozmaz cytologiczny (cytogram, test PAP, cytologia płynów, hybrydyzacja płynów).
 2. W przypadku wykrycia łagodnej dysplazji (CIN) - pierwsze leczenie, przy braku efektu - kolposkopia z celowaną biopsją.

Ponadto, w zależności od wyniku histologii. Łagodna dysplazja wymaga dynamicznej obserwacji lub "kauteryzacji" (destrukcji). Ciężka dysplazja - konizacja lub amputacja szyjki macicy. Rak - amputacja szyjki macicy (przynajmniej), a częściej cała macica.

 • elektrokoagulacja (diatermocoagulacja, leczenie prądem elektrycznym);
 • kriodestrukcja;
 • zniszczenie fal radiowych;
 • koagulacja laserowa.

Objawy dysplazji (neoplazji) szyjki macicy

Jakiekolwiek konkretne objawy dysplazji nie są. Dlatego każda kobieta powyżej 21 roku życia i aktywna seksualnie powinna zostać poddana badaniu przesiewowemu. To jest test PAP. Poprawiona cytologia lub rozmaz onkocytologiczny. Jeszcze lepiej, wykonaj cytologię płynów. Niestety, ta metoda nie jest dostępna we wszystkich rosyjskich instytucjach medycznych, dlatego przed wizytą u ginekologa, warto dowiedzieć się, czy ten rodzaj rozmazu jest brany podczas jego przyjmowania.

Po raz pierwszy test PAP (test PAP) odbywa się 3 lata po rozpoczęciu aktywności seksualnej. I dalej, do 30 lat - 1 raz w ciągu 2 lat. A po 30 latach - 1 raz w ciągu 3 lat. Ale tylko wtedy, gdy rozmaz pokazał absolutną normę. Jeśli nie, częściej.

Po 65-70 latach kobiety nie biorą już smug, aby określić nietypowe komórki, jeśli poprzednie wyniki badań były prawidłowe lub macica i szyjka macicy nie zostały usunięte z powodów onkologicznych, na przykład ze względu na dużą mięsień macicy.

Odwiedź nieokreślonego ginekologa, jeśli wystąpią następujące objawy:

 • ból w rejonie miednicy;
 • krwawe rozładowanie międzymiesiączkowe;
 • mętny zrzut z nieprzyjemnym zapachem;
 • zbyt obfite okresy;
 • krwawienie po stosunku;
 • przewlekłe zaparcia, które nie są leczone środkami przeczyszczającymi;
 • ciągły obrzęk nóg.

Stopnie dysplazji i miejsca jej leczenia

W sumie istnieją trzy stopnie dysplazji, a ta ostatnia jest już powiązana z rakiem, który wciąż znajduje się tylko na szyjce macicy, nie miał czasu na rozprzestrzenienie się (do przerzutów do innych narządów). To nie jest śmiertelne, ale wymaga natychmiastowego leczenia chirurgicznego.

Podstawową diagnozę przeprowadza się w przychodniach przedporodowych, klinikach ginekologicznych i klinikach patologii szyjki macicy. Po ustaleniu 2-3 stopniowej dysplazji, zgodnie z wynikami badania histologicznego, kobieta zostaje skierowana na leczenie w klinice onkologicznej.

Leczenie dysplazji szyjki macicy 1 stopień (CIN I, LSIL)

Najłatwiejszy stopień. W młodym wieku, atypowe komórki (CIN), czyli łagodna dysplazja, są zwykle wynikiem procesu zapalnego, zapalenia płodu. Dysplazja jest drugorzędna, a nie pierwotna. To nie jest rak. Konieczne jest tylko leczenie zachowawcze. Jeśli wynik normalnego rozmazu na roślinie wykazuje zły wynik, przepisuje się stan zapalny, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne czopki dopochwowe (czopki) - miejscowe antybiotyki lub środki antyseptyczne.

Przebieg leczenia wynosi 5-10 dni.

Aby przywrócić mikroflorę pochwy po zabiegu:

6 miesięcy po zabiegu, ponownie pobierane są rozmazy. Na flory, na pewno pod nieobecność procesu zapalnego i cytologii. Według najnowszych danych, cytologia ciekła i technika Truskrina są szczególnie wrażliwe na wykrywanie łagodnych postaci dysplazji.

W wyniku analizy wymazu ginekologicznego mogą być interesujące następujące definicje:

 • Lsil (elsil) - lekkie zmiany szyjki macicy (lub CIN I) - jest to łagodna dysplazja, 1 stopień.
 • ASCUS (Askus) - zmiany charakterystyczne dla procesu zapalnego.

Przyczyną łagodnej dysaryozy lub dysplazji są wirusy wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) różnych szczepów. Jest ich ponad 80. Około 30 z nich dotyczy narządów intymnych. Ale onkogenny to tylko połowa z nich.

Najczęstsze szczepy wirusa HPV występujące u kobiet z rakiem szyjki macicy (CC) to 16, 18, 31 i 45 lat. Pierwsze dwa są najczęstsze. A doświadczeni ginekolodzy zwykle wysyłają swoich pacjentów z łagodną dysplazją, aby byli przetestowani na HPV typu 16 i 18. A jeśli zostaną wykryte, równolegle z zapalnym typem wymazu lub LSIl, zwracają na to większą uwagę, ponieważ jest ona zaliczana do kategorii ryzyka raka szyjki macicy. Nawiasem mówiąc, brodawki kłykciny lub narządów płciowych są spowodowane przez inne typy HPV - 6 i 11. Typowanie HPV nie jest rutynową analizą i nie zawsze ma to sens.
Czasami stwierdza się obecność nowotworu przy nieobecności onkogennych szczepów HPV, a plan diagnostyczny w ich przypadku jest podobny.

Prognozowanie LSIL jest korzystne. U połowy kobiet objawy zakażenia HPV na szyjce macicy spontanicznie ustępują w ciągu dwóch lat bez leczenia.

Ginekolog Dmitry Lubnin opowiada o HPV i jego roli w powstawaniu raka szyjki macicy.

Atypia jest tymczasowa, zdiagnozowana do 24 miesięcy. Nie ma leczenia HPV. Odporność zwalcza wirusa. Soda, świece z miodem, rokitnik, chińskie phytoampony i inne środki ludowe nie pomogą.

Niemniej jednak pacjenci ze słabą ogniskową dysplazją uwarstwionego nabłonka płaskonabłonkowego na tle HPV lub typu zapalnego, zdiagnozowanymi ponownie po 6 miesiącach (i tylko z takimi wskazaniami zalecają WHO!) Lekarze przepisują kolposkopię. I pod kontrolą zoomu optycznego, kolposkop, celowana biopsja jest brana (zwykle ze strefy transformacji, leukoplakia, jeśli jest na szyi). Podczas potwierdzania LSIL zaleca się obserwację lub leczenie za pomocą lasera, fal radiowych itp. Możliwe jest nawrócenie dysplazji CMM. Ciąża lub IVF może zostać zaplanowana z zaleceniem badania po porodzie.

Od łagodnej dysplazji do inwazyjnego raka może zająć 10-15 lat. Ale nie jest to powód, aby przestać być obserwowanym przez lekarza.

Ciężka dysplazja szyjki macicy: diagnoza hsil (CIN 2, 3) i operacja

Dysplazji drugiego i trzeciego stopnia nie można leczyć za pomocą leków, tylko chirurgicznie, ponieważ dotyczy to już dużej warstwy komórek, około 2/3. Zmniejszenie stanu zapalnego - trochę.

Jeśli badanie cytologiczne, cytologia płynów lub badanie wymazu z onkocytologii wykazały CIN 2 lub CIN 3 (są to zmiany, znaczne zmiany w szyjce macicy), konieczna jest pilna konsultacja onkoginekologa. Śródszpitalna neoplazja szyjki macicy stopnia 2 (umiarkowana) u pacjenta lub już stopnia 3 (CIN 3) - i jest to rak (rak in situ, nieinwazyjny, śródnabłonkowy rak, stadium 0) nie można powiedzieć jednego rozmazu. Konsekwencja (wycięcie) szyjki macicy lub nawet jej amputacja jest konieczna, jeśli zostanie zdiagnozowany trzeci stopień neoplazji. Operacja jest działaniem diagnostycznym i terapeutycznym.

Jeśli zmiany w szyjce macicy nie mają wysokiego stopnia nasilenia, a pacjent jest młody i ma plany rozrodcze, starają się zachować funkcjonalną pojemność szyjki macicy tak bardzo, jak to tylko możliwe, aby mogła począć i przeprowadzić dziecko. Konwersja jest operacją, która powoduje usunięcie części szyjki macicy w postaci stożka. Wykonuje się go za pomocą noża chirurgicznego (konser- wacja nożem) lub metodą fal radiowych (aparat Surgitron). Jeśli patolog zdiagnozuje krawędzie tkanki, które są czyste od metaplazji, możesz się zrelaksować. Oznacza to, że usuwana jest cała tkanka z dysplazją. W przyszłości kobiety czekają na okresowe testy cytologiczne. A jeśli dysplazja nie zostanie ponownie wykryta, całkowicie wyleczona, można zaplanować ciążę.

W przypadku ciężkiej dysplazji, jeśli nie można dokonać odpowiedniego zakrzepnięcia, wykonuje się amputację szyjki macicy. Najczęściej nie jest ono usuwane, ale tylko część pochwowa. Kanał szyjki macicy pozostaje więc w przybliżeniu 1-2 cm długości, nie wystarczy do przeprowadzenia ciąży bez groźby jej zakończenia.

CIN 3 jest niebezpieczny pod tym względem, że wkrótce może przejść do inwazyjnego raka szyjki macicy - to znaczy rozprzestrzenić się w szyjce macicy, w macicy, jajnikach, rurkach macicy, przylegających węzłach chłonnych itp.

Ciąża po amputacji szyjki macicy

Jeśli onkolog pozwolił ci zaplanować ciążę, musisz skontaktować się z ginekologiem w celu rozwiązania problemu zszycia szyjki macicy przed zajściem w ciążę. Czasami można to zrobić tylko przez brzuch przez dostęp laparoskopowy, ponieważ część pochwowa szyi jest nieobecna.

Jeśli ciąża wystąpiła, a szyi nie szyje się, szwy są stosowane we wczesnych stadiach ciąży w zwykły sposób (przez pochwę) lub laparoskopowo. Dobre wyniki pokazuje taśma Mercylen.
Jeśli nie jest to możliwe z jakiegoś powodu, ale jest pochwowa część szyjki macicy, kobieta jest proszona o podanie pessara i zminimalizowanie wysiłku fizycznego podczas ciąży. Długość szyjki macicy i możliwe otwarcie wewnętrznego os monitoruje się za pomocą szyjki macicy.

Zwracamy uwagę na kilka prawdziwych historii kobiet o ciąży po konizacji lub amputacji szyjki macicy.

O wszystkim

Czy to szkorbut? Przyczyny, objawy i leczenie choroby

Od Masterweb - Adex

Brak lub niedostateczna ilość witaminy C u ludzi powoduje taką chorobę jak szkorbut. Powinieneś wiedzieć, że brak ciała tego pierwiastka prowadzi do tego, że przestaje pojawiać się kolagen. Ten element jest odpowiedzialny za tkankę łączną. Jest to ważny składnik. Ponieważ jest to jeden z elementów każdego ludzkiego narządu. Inną konsekwencją braku tej witaminy jest to, że procesy hormonalne i metaboliczne w ludzkim ciele zawodzą. Tsinga jest chorobą związaną z niedoborem powyższego pierwiastka.

Jak manifestuje się choroba?

W szkorbacie naczynia danej osoby są podatne na wyczerpanie. Wynika to z braku kolagenu. Dlatego tracą swoją elastyczność i stają się kruche. Objawy tej choroby są związane ze słabą elastycznością tkanki łącznej.

Jak manifestuje się choroba?

  Gdy naczynia stają się cieńsze, krew przenika przez nie. Z tego powodu na skórze pojawiają się krwotoki. Ujawniają się one jako małe i wyraźne siniaki, u osoby z tą dolegliwością dziąsła również krwawią. Szkorbutu - choroba, która objawia się podczas wyczerpywania sosudov.Zuby ściany zaczynają się poruszać, może ich ból vypadenie.Poyavlyayutsya kończyn lub ludzkiego sustavah.U przejawia zasinienie nosa i jamy ustnej, tak przechodzi szkorbutu. Jest to również spowodowane brakiem dostatecznej elastyczności łącznej tkani.Takzhe osoba spadnie na zdolność do pracy, korpus systemu ustaot.Immunnaya szybko staje się słaby, organizm jest narażony na działanie czynników zewnętrznych, można łatwo zachoruje.

Czas trwania choroby

Jak długo rozwija się szkorbut? Wynika to z ilości witaminy C. Jeśli ta witamina nie dostanie się do organizmu człowieka, objawy pojawienia się szkorb pojawiają się po 3 miesiącach.

Przy niewystarczającym poborze czas inkubacji trwa dłużej. Mianowicie, do sześciu miesięcy rozwija się szkorbut. Witamina C musi być w wystarczającej ilości, aby dostać się do organizmu, tak aby nie było takiej choroby.

Szkoda. Czym jest ta choroba i jej stadium?

Objawy szkorbutu są różne, w zależności od ich objawów występuje kilka postaci tej choroby.

  Etap subkliniczny. Na tym etapie szkorbutu symptomy wydają się raczej łagodne. U ludzi występuje zmęczenie ciała, z reguły stan ten związany jest ze zmęczeniem. Podrażnienie może wystąpić, nawet jeśli nie ma ku temu powodu. Dziąsła zaczynają krwawić. Zwykle dzieje się to podczas mycia zębów lub jedzenia stałych pokarmów. Na przykład podczas gryzienia jabłka i innych. W jaki sposób objawia się choroba szkorbutu na pierwszym etapie? Następujące stany ciała ludzkiego są typowe dla tego stopnia: osłabienie układu mięśniowego, zmęczenie pojawia się po upływie krótkiego czasu, zaczynają pojawiać się bóle mięśni. Szczególnie szybko pojawiają się nieprzyjemne uczucia przy realizacji dowolnych ładunków. Podczas jedzenia, a mianowicie podczas procesu żucia, osoba zaczyna odczuwać również niewygodne odczucie związane z bólem. W ten sposób płynie szkorbut. Brak witaminy wpływa na całe ciało. Dziąsła zaczynają wydzielać krew. Ponadto mają obrzęk i czerwony odcień. Na skórze widoczne są siniaki, które występują w stawach. Tak manifestuje się szkorbut. Objawy drugiego stopnia. Na tym etapie choroby człowiek podlega ciągłemu bólowi. Pacjent nie może wykonywać długich ruchów pieszych. Ma również trudności z obsługą samego siebie. Skóra zaczyna się łuszczyć i staje się ciemna. Ponadto skóra pokryta jest małą wysypką, zaczynają tworzyć się owrzodzenia. Dziąsła pacjenta otrzymują niebieski odcień. Przy najmniejszym kontakcie z czymś zaczynają krwawić. Zęby są rozluźnione.

4. Trzeci stopień tej choroby. Powinieneś wiedzieć, że ten stopień stanu ciała jest uważany za trudny. U ludzi krwotoki zaczynają występować w warstwie podskórnej. To zachowanie charakteryzuje się pojawieniem się licznych krwiaków na ciele. Ponadto krew dostaje się do nerek chorej osoby. W związku z tym oddawanie moczu zaczyna się od krwawienia. Ponadto krew dostaje się do płuc pacjenta. Pacjent zaczyna wypluwać flegmę krwią. Zapalenie dziąseł wchodzi w fazę zgorzelinową, czyli zaczyna się śmierć tkanki. Ten stan nazywa się zapaleniem dziąseł. U ludzi zęby zaczynają wypadać. Występują złamania kości. Ponadto pacjentowi towarzyszy obrzęk. Plamienie można zobaczyć w kale. Ciało ludzkie jest wyczerpane. Odporność jest bardzo słaba. Dlatego mogą wystąpić infekcje.

Te stopnie choroby opisano w literaturze medycznej. Obecnie u pacjentów rozpoznawany jest tylko pierwszy stopień choroby. Drugi i trzeci prawie nigdy nie występują.

Szkoda. Przyczyny i czynniki

Jakie czynniki mogą wpływać na wystąpienie choroby?

  Jak wspomniano powyżej, szkorbut rozwija się w organizmie z powodu niewystarczającego lub całkowitego braku witaminy C. Taki niedobór występuje, gdy osoba zaczyna źle jeść. Jego menu nie zawiera witamin i minerałów, które są wzbogacone o tę witaminę. Z reguły dzieje się tak, gdy osoba spożywa ten sam pokarm bez różnorodności.W nowoczesnym społeczeństwie szkorbut może wystąpić w grupach populacji, które są w potrzebie. Także w miejscach takich jak więzienie i wojsko.

Jak lekarz diagnozuje?

Aby zdiagnozować tę chorobę jest dość prosta.

  Przede wszystkim lekarz bada pacjenta i zadaje mu pytania, wysłuchuje skarg i dokonuje oceny jego stanu, a lekarz powinien poznać jego styl życia. Mianowicie sposób, w jaki je. Pacjent otrzymuje skierowanie do krwi i moczu. Następnie lekarz analizuje wyniki. Kiedy pacjent ma szkorbut, manifestuje się niedokrwistość i procesy zapalne w ciele Osoba powinna skonsultować się z dietetykiem, który wyda niezbędne zalecenia dotyczące odżywiania, w tym produkty zawierające odpowiednie ilości witaminy C

Powinieneś wiedzieć, że inne choroby mają podobne objawy. Dlatego, aby wykluczyć lub potwierdzić diagnozę, pacjentowi przepisuje się spożycie witaminy C. Jeśli dana osoba jest chora na szkorbut, jego odbiór będzie przydatny w procesie odzyskiwania organizmu.

Leczenie

Co zrobić, jeśli rozpoznano szkorbut? Leczenie oczywiście musi się rozpocząć. Z przyczyn choroby jasno wynika, że ​​ciało wymaga wzbogacenia brakujących witamin.

Dlatego istotą leczenia jest zapewnienie tego procesu. Witamina C występuje w owocach, zwłaszcza w owocach cytrusowych. Możliwe jest również otrzymanie specjalnych preparatów, które zawierają tę witaminę w swoim składzie.

Czy szkorbut ma jakieś komplikacje?

Ponieważ dolegliwość we współczesnym społeczeństwie ma miejsce na początku lub na pierwszym etapie rozwoju, powikłania są rzadkie. Trudności, takie jak zatrucie krwi lub bezradność pacjenta, są charakterystyczne dla drugiego i trzeciego stopnia choroby. Ale ponieważ obecnie w takich postaciach choroba nie jest diagnozowana, wówczas powikłania lub niektóre konsekwencje są rzadkie.

Zapobieganie chorobom

Powszechnie wiadomo, że zawsze lepiej jest stosować środki zapobiegawcze, aby zapobiec stanowi chorobowemu organizmu, niż radzić sobie z postępującą chorobą i doprowadzić ciało i ciało do normalnego poziomu dobrego samopoczucia.

Jeśli chodzi o szkorbut, wówczas zapobieganie polega na wyborze właściwego odżywiania. Należy pamiętać, że ludzka racja powinna zawierać pokarmy zawierające korzystne pierwiastki śladowe, w tym witaminę C. Jest szczególnie wysoka w owocach cytrusowych. Ale znajduje się również w warzywach, które są wypełnione włóknem. Jeśli z jakiegoś powodu dana osoba nie może zapewnić sobie zbilansowanej diety, której potrzebuje organizm, należy pomyśleć o przyjmowaniu specjalnych leków lub zespołu witamin. Obecnie producenci oferują dość duży wybór. A czasami przed kupującym pojawia się problem, który daje pierwszeństwo. W tej sytuacji należy skonsultować się z lekarzem. Specjalista wybierze pożądany kompleks witaminowy, w oparciu o indywidualne cechy ciała.

Warto wiedzieć, że niedobór tej witaminy może występować w organizmie, nie tylko dlatego, że dana osoba go nie je, ale także dlatego, że organizm jej nie wchłania. Na przykład, jeśli pacjent ma jakiekolwiek choroby związane z żołądkiem lub jelitami. Wtedy możliwe jest, że witamina C nie zostanie wchłonięta.

Tak więc będzie niewystarczająca ilość tego. Ponadto, jeśli ciało pacjenta jest zainfekowane, będzie wymagało większej ilości tej witaminy niż zwykle. W związku z tym konieczne będzie zapewnienie dodatkowego wsparcia dla tej potrzeby.

Ciąża i szkorbut. Czy to możliwe?

Również kobiety w okresie noszenia dziecka mogą doświadczać tego rodzaju niedoborów. Ponieważ kobiety w ciąży są pod stałym nadzorem lekarskim, problem ten jest eliminowany dość szybko, bez żadnych konsekwencji we wczesnym stadium tej choroby. Pomaga także w tym, że kobieta stale przechodzi testy. W ten sposób lekarz ma możliwość monitorowania pracy organizmu i jego reakcji na określone leki i metody leczenia.

Zjedz witaminę dla zdrowia!

Ciekawostką jest to, że nadmiar tej witaminy nie wpływa na pracę organizmu. Dlatego może być spożywany w dużych ilościach. Na przykład, idąc do apteki, nie odmawiaj sobie zakupu kwasu askorbinowego.